منجی

برای اولین بار در تاریخ سینما، عیسی به خانه می آید بالاخره داستان او نه توسط هالیوود، بلکه توسط مردمی که در همان سرزمینی زندگی میکنند که او در آن زندگی کرده است.

کودکی به دنیا آمده است - تا امید و هدفمندی برای آینده بیاورد. مستقیماً  برگرفته از انجیل، بنشینید به تماشای نگاه تازه ای به زندگی این مرد، اوقاتش و پیامش- از تولد معجزه آسایش تا مرگ دلخراشش. پیامی از صلح برای تمام دنیا. یک یادآوری از زمان های گذشته، برای مردم امروز، که خدا همان عشق است. "منجی" اولین فیلم به زبان عربی با بازیکنان عربی می باشد، که این سؤال را مطرح می کند:" چرا زندگان را در بین مردگان جستجو می کنید؟".

2 The Savior Jesus Baptism