7 - گلگتا

نمایش ها : 859

شرح

دیدن دوباره صحنه به صلیب کشیده شدن عیسی بسیار سخت است. پس چرا مسیحیان اصرار دارند تمرکز خود را روی این واقعه بگذراند؟ خیلی از مردم دوست دارند عیسی را به عنوان یک مرد خوب به یاد داشته باشند، حتی یک پیامبر عظیم، ولی اصرار دارند به صلیب کشیده شدن او را رد کنند. انکار به صلیب کشیده شدن عیسی، رحمت خدا برای انسانیت را آلوده میکند. بخاطر به صلیب کشیده شدن عیسی، ذات گناهکار ما هم به همراه مسیح روی صلیب کشته شد. خداوند اعلام کرد ذات گناهکار ما هیچ کار خوبی نمی تواند انجام دهد. او نگاهش به گناه را به عنوان منتهای فساد و خرابی، چیزی بی استفاده، با اعلام حکم مرگ برای آن به ما نشان می دهد و با میخکوب کردن آن به صلیب همراه با مسیح. طی این عمل دردآور به صلیب کشیدن، خداوند ذات گناهکار آنهایی که توبه میکنند و به عیسی مسیح ایمان می آورند نابود کرد. پولس شاگرد در رومیان 6:6 می نویسد که مؤمنین مسیحی" با او به صلیب کشیده شدند". برای دنیا، این باور شاید احمقانه به نظر برسد، ولی این عمل هولناک بزرگترین نعمت را برای دنیا فراهم کرد، دستاوردی که خرد انسان هنوز به آن نرسیده است - آزادی انسان از بند گناه.

ویدیو های مرتبط