8 - عیسی دوباره زنده می شود

نمایش ها : 389

شرح

به صلیب کشیده شدن عیسی هیچ وقت پایان ماجرا نبوده است. در واقع، از خیلی جهات، یک آغاز بوده است. وقتی عیسی در اتاق بر شاگردانش ظاهر شد، ترس انها را آرام کرد، آرزوی آرامش برایشان کرد و سپس به آنها نشان داد که چگونه او تحقق یافتن وعده های خداوند در عهد عتیق بوده است. به لوقا 24:44 نگاه کنید. عیسی به وضوح خود را به عنوان کسی که تحقق وعده های خدا در عهد عتیق است معرفی می کند. پولس شاگرد بعداً این خبر خوش را اینگونه جمع بندی میکند :"مسیح برای گناهان ما مرد طبق کتاب آسمانی، و اینکه دفن شد، و بعد از سه روز دوباره قیام کرد و احیا شد، طبق کتاب آسمانی." (اول قرنتیان 15:4). اگر مسیح از مرگ بر نمی خیزید، ایمان مسیحیان واهی می شد. هیچ بشارتی نمی بود مگر اینکه کسی که برای گناه بشر مرد، دوباره احیا می شد. تمام تردید هایی که شاگردان را هنگام مرگ عیسی در بر گرفته بود از بین رفتند هنگامی که فرشته به به زنان کنار مقبره گفت:"چرا کسی را که زنده است در میان مردگان می‌جویید؟‏ او اینجا نیست،‏ بلکه برخیزانده شده است". ( لوقا 6-5 :24)

ویدیو های مرتبط