2 - غسل تعمید عیسی

نمایش ها : 430

شرح

غسل تعمید، مسیحیان را به پایه و اساس ایمانشان متصل می کند و نقطه مرکزی تاریخ بشر است - مرگ عیسی روی صلیب برای گناهان ما. وقتی پیامبر، یحیی تعمید دهنده، عیسی را تعمید داد، صدایی از بهشت گفت:" تو پسر دوست داشتنی من هستی؛ با تو من بسیار خشنود هستم." یحیی تعمید دهنده، بشارت از تعمید توبه برای بخشودگی گناه داد. مردمان زیادی برای شنیدن بشارت یحیی آمدند، برای اعتراف به گناهانشان، توبه و برای اینکه تعمید داده شوند. یحیی به آنها گفت:" بعد از من کسی می آید از من قدرتمند تر، که من شایسته خم شدن و باز کردن بند های صندلش هم نیستم. من شما را با آب تعمید می دهم، ولی او شما را با روح مقدس تعمید خواهد داد." آنگاه که یحیی عیسی را در رودخانه تعمید داد و او از آب بیرون می آمد آسمان ها گشوده شدند و صدای خداوند گفت:" تو پسر دوست داشتنی من هستی؛ با تو من بسیار خشنود هستم." روح خدا مانند کبوتری پایین آمد و روی عیسی فرود آمد تا رسالت اشعیا تحقق یابد. ( کتاب اشعیا 11:2 ، 42:1) . روز بعد زمانی که یحیی تعمید دهنده عیسی را دید که به سمت او می آمد گریان گفت:" بنگر، بره خدا که گناهان جهان را بر می دارد." (یوحنا 29:1 ) آنگاه یحیی نبی شهادت خود را داد: "روح را دیدم که چون کبوتری از آسمان فرود آمد و بر او قرار گرفت.من خود نیز او را نمی‌شناختم، امّا آنکه مرا فرستاد تا با آب تعمید دهم، مرا گفت: ”هرگاه دیدی روح بر کسی فرود آمد و بر او قرار گرفت، بدان همان است که با روح‌القدس تعمید خواهد داد". و من دیده‌ام و شهادت می‌دهم که این است پسر خدا." (یوحنا 1 :33-34)

ویدیو های مرتبط