4 - بذرپاش

نمایش ها : 664

شرح

معمولاً وقتی کشاورز می خواهد بذر خود را بکارد، از قبل مطمئن می شود که خاک برای اینکار آماده است تا بتواند محصول خوبی بدست آورد. در این حکایت، عیسی می گوید که بذرپاش، بذر را بین انواع گوناگونی از زمین ها پخش می کند. زمین سنگی، علف های خاردار، کنار جاده ای پر رفت و آمد و در قسمت هایی با خاک مرغوب. مشخص است که این بذرپاش می داند که همه این بذر محصول خوبی نمی دهند و حتی بعضی ممکن است هیچ محصولی تولید نکنند. پس، او چه می گوید؟ اول باید بذر پاش و بذر را شناسایی کنیم. چون عیسی داستان را می گوید پس حتماً منظورش از بذرپاش خودش است. بذر حقیقت خدا می باشد. آه، بله، و چهار نوع مختلف از زمین نشانه چه هستند؟ هدف این حکایت زندگی ما، انسانیت ما و قلب های ماست. پس بگذارید این سؤال را بپرسیم... آیا بذرپاش دارد بذر خود را هدر می دهد وقتی توجهی به محل فرود آن ندارد؟ عیسی، همان بذرپاش، اینطور فکر نمی کند. او مطمئن است که بخشی از بذرش خاک مرغوبی پیدا می کند و ببینید که چه اتفاقی می افتد. برداشتی صد برابر آنچه کاشته شده است. حالا واکنش ما به این حکایت چیست؟ من چگونه زندگی، انسانیت و قلب خود را آماده پذیرش بذر خدا کنم؟ به نظر می رسد که بستگی به ما دارد که با روی باز، آمادگی پذیرش این بذر رایگان را از خدا داشته باشیم، از طریق پسر او، عیسی.

ویدیو های مرتبط