5 - سامری نیکوکار

نمایش ها : 826

شرح

همسایه من کیست؟ در ابتدا این سؤالی بسیار واضح است. کسی است که در همسایگی ما زندگی میکند، در اجتماع ماست، هم عقیده سیاسی ماست، در شهر ما، یا در کشور ما زندگی می کند. اگر چنین فردی را در حالتی بیابیم که ازش سرقت شده و او را کتک زده اند و اصطلاحاً لختش کرده اند و در کنار خیابان رهایش کرده اند، اگر او را به عنوان یکی از این همسایه ها بشناسیم احتمالاً به او کمک خواهیم کرد. اما عیسی تصویر نوع دیگری از همسایه را ترسیم می کند. اگر جرأتش را دارید داستان را بخوانید و این پنج نکته فکر شما را مشغول خواهند کرد:

ویدیو های مرتبط