6 - دعای خداوند

نمایش ها : 380

شرح

آیا تابحال زیر بار مسئولیت و کوه نگرانی ها، درد و رنج بشر که دور و بر شما است خم شده اید؟ آیا عالم هستی ما را که ذره ای خاک در این طرح عظیم جهان و روزگار هستیم می بیند؟ ما به نظر خیلی بی اهیمت هستیم، ذره ای هوا، یک نفس و ثانیه ای بعد نیستی. خدا چطور؟ آیا اهمیت می دهد؟ عیسی می گوید که خدا اهیمت می دهد. عیسی به ما یاد می دهد چگونه با خدا صحبت کنیم و چگونه او را صدا بزنیم. و از همه زیباتر اینکه به ما میگوید خدا را به عنوان پدر خود خطاب کنیم ...پدر. و اینکه او از نفسی که می کشیم به ما نزدیکتر است. که او پادشاهی و سرزمینی دارد و می خواهد ما عضوی از آن باشیم و در نقشه های باشکوهش برای آفرینش سهیم باشیم. عیسی به دوازده شاگردش آموخت که چگونه دعا کنند و این، زندگی آنها را تغییر داد و می تواند زندگی ما را نیز تغییر دهد.

ویدیو های مرتبط