Ringkesan crita

Yesus lair1 - Yesus lair

Kapan terakhir wektu sampeyan kaget? Nalika pungkasane sampeyan lagi ngantuk karo sing kepengin weruh yen sampeyan jumeneng lan mung gumun? Ana rong perkara sing kedadeyan: Pertama, sampeyan mungkasi apa sing sampeyan tindakake lan banjur ngujo sing apik. Ing wayah wengi laire Gusti Yesus, para malaekat ing swarga lan manungsa ana ing bumi padha mandheg anggone nindakake apa kang bakal ditindakake sarta padha sumelang. Malaekate tumuli ngandika marang wong-wong mau:"Aja padha wedi, sabab dakwartakake kabar kabungahan bab kabungahan gedhe Dadi wong-wong kabeh, amarga kowe wis laire ing dina iki ing dinane Sang Prabu Dawud dadi Juruwilujeng, yaiku Sang Kristus Yesus."Wiwit jamane Yesus ing bumi wis ditemokake, amarga iki minangka langkah sabanjure tumrap Gusti Yesus Gusti Yesus mung siji wong sing bisa urip kanthi tanpa dosa, yaiku manungsa lan Gusti Allah. Gusti Allah bisa ngetrapake lair saka Gusti Yesus ing istana raja, nanging dheweke ngutus para pandhita Kanggo pangon.
 Yagene mikir yen Gusti Allah milih kanggo miwiti karo wanita kaya nalika Maria lan para pangon umum? Apa iki nggumunake sampeyan?

Nonton video


Baptisan Yesus2 - Baptisan Yesus

Baptisan ngubungake pracaya Kristen menyang pondasi iman lan sajarah manungsa sajarah - pati Yesus ing salib kanggo dosa-dosa kita. Nalika nabi, Yohanes Pembaptis, mbaptis Yesus, swara saka swarga ngandika,"Sampeyan punika Putra ingkang kula tresna; Karo kowe aku seneng banget."Yohanes Pambaptis martakaké baptisan pamratobat kanggo pangapuraning dosa. Akeh wong sing teka ngrungokake Yohanes supaya bisa ngakoni dosa, mratobat lan dibaptis. Yohanes paring wangsulan marang wong-wong mau:"Sawise aku bakal ana wong kang luwih kuwat tinimbang aku, dene cangkemku ora pantes tumiba ing gawe. Aku mbaptis kowe nganggo banyu, nanging Panjenengane bakal mbaptis kowe kalawan Roh Suci."Sawuse mangkono Nabi Yokanan kabaptis dening Nabi Yokanan ana ing pinggire bengawan Efrat, sarta banjur metu saka ing banyu, banjur kabuka lan swaraning Allah ngandika: Anakku sing tak trésnani."Sakwat Rohé Gusti Allah medun kaya manuk dara, dèkné terus ngetokké tembung sangka Gusti Allah kaya nabi Yésaya. Esuke nalika Yohanes Pambaptis weruh yen Gusti Yesus rawuh, banjur ngandika:"Delengen, Sang Cempe Allah, kang nampani dosa ing jagad" (Yokhanan 1:29). Banjur Yohanes Pembaptis mratélakaké yèn paseksiné:"Aku wus ndeleng Roh iku kaya manuk dara, lan tetep ana ing Panjenengané. Aku ora kenal marang Dèkné, nanging Gusti Allah sing ngongkon aku mbaptis karo banyu, karo ngomong: 'Nèk wong sing weruh Roh Sutyi medun terus méntyloki wong, ya wong kuwi sing bakal mbaptis karo Roh Sutyi!' Aku nekseni yen iki Putraning Allah"(Yokhanan 1: 33-34).

Nonton video


Wanita ing Inggih 3 - Wanita ing Inggih

Ing wayah esuk umun-umun, Gusti Yesus lan para sakabate padha tindak menyang ing kutha Sikhar, ing omahe Yakobus, lan banjur mratelakake mangkene: Tumuli matur marang Gusti Yesus:"Manawi panjenengan sanes Sang Mesih, punapaa dene panjenengan kok mawi mbaptis?" Gusti Yesus mangsuli pangandikane:"Sadurunge kowe diajak dening Filipus, Aku weruh kowe ana ing sangisore wit anjir."Apa kowé njaluk ngombé?" Wong wédok mau semaur:"Kowé kuwi wong Ju, lah aku wong Samaritan." Gusti Yésus semaur:"Nèk kowé ngerti pawèhé Gusti Allah lan nèk kowé ngerti sapa sing njaluk ngombé marang kowé iki, Gusti Allah, lan sapa sing ngandhani kowé, 'Aku wènèhana ngombé', kowé mesthi bakal njaluk marang Panjenengané, lan Panjenengané bakal maringi kowé banyu urip."
 Apa tegese Yesus kanthi ngucapake:"Banyu urip?
 Mengko ing obrolan sing kasebut diskusi saka urip pribadine wong wadon kanggo pitakonan pemujaan umum. Gusti Yesus banjur ngandika:"Pracayaa marang aku, hé wong wadon, bakal tumeka ing wektuné anggonmu padha ora sujud ana ing gunung iki utawa ing Yérusalèm. Samasa kowé padha ora sumurup bab apa sing padha koksembelèh, aku padha nyembah sujud marang awakku. Kaslametan saka wong Yahudi. Nanging saiki wis tekan waktuné para pangareping bener bakal padha ngabekti marang Sang Rama sajroning Roh lan kayektèn. Wong-wong sing nyembah marang kéwan mau terus pada nggolèki Gusti Yésus. Wong wédok mau terus ngomong marang Gusti Yésus:"Aku ngerti nèk Kristus, Juru Slamet sing dijanji karo Gusti Allah, bakal teka. Nalika Panjenengane rawuh, Panjenengane bakal nerangake samubarang kabeh marang kita."Gusti Yesus banjur ngandika:" Aku iki Sang Kristus."
 Apa sing dimaksud Gusti Yesus kanthi ngucap bener jamaah bakal nyembah marang Sang Rama sajroning roh lan kayekten?

Nonton video


Penggilingan saka wiji 4 - Penggilingan saka wiji

"Biasane yen petani metu kanggo nandurake wiji kang larang regane dheweke njamin supaya lemah siap nampa wiji kasebut supaya bisa ngetokake potongan sing akeh banget. Ing pasemon iki, Yesus ngendika, yèn wong sing nyebar kasebut mesthi nyebar ing kabeh jinis Lemah, alas, suket thorny, ing pinggir dalan sing sibuk, lan ing lemah sing apik, tegese juru nyebar iki ngerti yen ora kabeh benih bakal ngasilake potong, nanging ora ana barang liya."Ingsun bakal nguningani wong kang nyebar lan wiji", awit Gusti Yesus paring piwucal marang wong-wong iku kanthi nyebut asma kang minangka juru nyebar, yaiku wiji iku sajatine Gusti Allah. Dituduhake ing urip kita, manusane, ati kita.
 
  Ayo ditakoni pitakonan banjur .... Apa wong tuwa sing nyia-nyia nyebarake benih-ben ora ana ing endi? Yesus, sing nyebar, ora mikir mangkono. Dheweke yakin manawa ana sawijinhe benih kang bakal nemokake lemah sing apik lan katon apa sing ditindakake. Iku menehi satus fold.
 
  Dadi, apa respon kita kanggo pasemon iki. Kepiye carane nyiapake uripku, manungsa, atiku, kanggo nampa benih Gusti Allah? Iku bakal katon yen kita bisa mbukak dhéwé nganti nampa wiji iki gratis saka Gusti Allah, lumantar Kang Putra, Yesus."

Nonton video


Wong Samaria sing becik 5 - Wong Samaria sing becik

"Sapa kanca-kancaku? Ing wiwitan, pitakonan iki banget ketok kanggo kita kabeh, wong sing manggon ing kene, masyarakat kita, afiliasi politik kita, kutha kita, utawa negara kita, yen kita nemokake wong sing dirampok, Dikalahake lan ditinggal ing sisih pinggir dalan bisa mbantu dheweke yen kita kenal dheweke minangka salah siji saka tetanggan iki cukup bener.
 Nanging Gusti Yesus nerangake gambar saka macem-macem pepadhamu. Maca crita yen sampeyan wani lan limang perkara iki bakal menehi sampeyan panganan kanggo pikirane.
1-Aku kepincut karo wong Samaria.
2- Samubarang kang ora dikepengini dening wong sing dikalahake, wong Samaria sing becik ngetrapake rasial.
3- Wong Samaritan sing becik njupuk saka dhuwit sing kudu dibayar wong sing dianterake saka kanthong dhuwit tanpa keprigelan kanggo entuk apa maneh.
4- Wong Samaritan sing apik pantyèn ngarani wong sing nduwé kebon terus dipasrahké marang Dèkné.
5- Wong Samaritan sing apik kuwi wong sing dudu Ju lan bisa mbayar utang, supaya bisa dilebokké nang pasamuan.
 Nalika Gusti Yesus rampung pasemon dheweke guru angger-anggering Toret sing wis takon ing pitakonan kiwa, ngerti yen dheweke ora bisa lulus ujian.
 Apa kita bisa? Aku ngerti aku ora bisa tanpa bantuan Gusti Allah."

 

Nonton video


Dungo ing Gusti 6 - Dungo ing Gusti

Apa sampeyan wis ditindhes dening tanggung jawab urip lan gunung prihatin, rasa sengit lan woe saka manungsa swirling watara sampeyan? Apa alam semesta ngakoni maneka warna rereget cilik ing skema kuwat? Kita koyone dadi ora penting, angin, hawa napas lan liya-liyane. Endi Gusti ing kabeh iki? Apa Panjenengane kepenak? Yesus ngandika Panjenenganipun. Gusti Yesus mulang kita kepriye ngomong karo Gusti Allah lan cara kanggo ngrampungake Panjenengane. Lan paling apik kabeh iku dheweke ngandhani kita kanggo ngucapake Gusti Allah minangka Rama kita ... BAPA. Dheweke dadi cedhak karo kita minangka hawa napas kita. Dheweke wis entuk Karajan lan kepengin dadi bagian saka iku lan nuduhake marang rencana-Nya mulyo kanggo nggawe. Yesus ngajar muridipun kalih welas kadospundi ndedonga lan ngowahi gesangipun lan saged ngowahi gesang kita, ugi.

Nonton video


Golgota 7 - Golgota

Iku angel kanggo nonton iki reenactment Yesus sing kasalib. Mulane, apa wong-wong Kristen kok nerusake fokus ing acara kasar? Akeh wong pengin ngelingi Gusti Yesus minangka wong sing becik, malah dadi nabi gedhe, nanging padha nyengkuyung nyangkal marang panyaliban. Ngenani panyaliban Gusti Yesus ngrusak karya Allah sing welas asih marang kabeh manungsa. Amarga panyaliban Yesus kita sifat dosa dipateni ing salib karo Kristus. Gusti Allah ngandika yen alam dosa kita bisa ngasilake barang sing ora apik. Dèkné nganggokké dosa kaya sing tyeta banget, ora ènèng tegesé, jalaran dawa kudu diukum pati karo Gusti Yésus. Liwat pangibadah salib iki, Gusti Allah ngukum pati wong sing mratobat saka dosa-dosané lan nyantosakaké imané ing Gusti Yésus Kristus. Rasul Paulus nyerat ing Rum 6: 6 sing pracaya Kristen"disalibake karo dheweke. Lan ngandika maneh ing Rum 6:11,"Mulane kowe uga kudu nganggep yen kowe wus padha mati ing dosa lan urip mungguh ing Gusti Allah ana ing Sang Kristus Yesus." Nanging, tumindak sing nggegirisi iki mberkahi berkah sing paling gedhe kanggo donya lan ngrampungake apa kawicaksanan manungsa sing ora bisa dilakoni-mbebasake manungsa saka budak dosa.

Nonton video


Yesus wungu saking seda 8 - Yesus wungu saking seda

Panyebaran Gusti Yesus wis ora ana ing pungkasane critane, malah akeh banget cara, yaiku nalika wiwitan. Nalika Gusti Yesus rawuh ing kamar karo para sakabate, dheweke nuli ngetokake rasa wedi marang dheweke, banjur ngandhakake, Yaiku pangujan janji-janjine Gusti Allah ing Prajanjian Lawas, Katrangan ing Lukas 24:44, Gusti Yesus kanthi jelas ngenalake awake dhewe minangka wong sing bakal netepi janji Prajanjian Lawas Gusti Allah. Dosa-dosané miturut Kitab Suci, lan disarèkaké, lan wungu ing telung dinané, miturut Kitab Suci (I Kor 14: 4) Menawa Kristus ora tangi saka ing antarane wong mati, imané wong Kristen ora muspra. Ora ana Injil, kajaba wong sing tilar donya kanggo dosa umat manungsa, wungu maneh. Kabeh sing mbantah sing nempuh ing para murid minangka Yesus seda dibusak ing wayahe nalika malaekat ngandika marang para wanita ing kubur, Yagene kowe nggoleki Urip ing antarane wong mati? Ora ana ing kene, nanging wis wungu (Lukas 24: 5-6).
 Apa sampeyan percaya ing pati Yesus Kristus kanggo Kaslametan panjenengan, yaiku kaluwihan saka dosa lan akibate?
 Apa kowe pracaya yen Gusti Yesus iku sapa?

Nonton video