3 - Wanita ing Inggih

Ndeleng : 538

Gambaran

"Ing wayah esuk umun-umun, Gusti Yesus lan para sakabate padha tindak menyang ing kutha Sikhar, ing omahe Yakobus, lan banjur mratelakake mangkene: Tumuli matur marang Gusti Yesus:"Manawi panjenengan sanes Sang Mesih, punapaa dene panjenengan kok mawi mbaptis?" Gusti Yesus mangsuli pangandikane:"Sadurunge kowe diajak dening Filipus, Aku weruh kowe ana ing sangisore wit anjir."Apa kowé njaluk ngombé?" Wong wédok mau semaur:"Kowé kuwi wong Ju, lah aku wong Samaritan." Gusti Yésus semaur:"Nèk kowé ngerti pawèhé Gusti Allah lan nèk kowé ngerti sapa sing njaluk ngombé marang kowé iki, Gusti Allah, lan sapa sing ngandhani kowé, 'Aku wènèhana ngombé', kowé mesthi bakal njaluk marang Panjenengané, lan Panjenengané bakal maringi kowé banyu urip." Apa tegese Yesus kanthi ngucapake:"Banyu urip? Mengko ing obrolan sing kasebut diskusi saka urip pribadine wong wadon kanggo pitakonan pemujaan umum. Gusti Yesus banjur ngandika:"Pracayaa marang aku, hé wong wadon, bakal tumeka ing wektuné anggonmu padha ora sujud ana ing gunung iki utawa ing Yérusalèm. Samasa kowé padha ora sumurup bab apa sing padha koksembelèh, aku padha nyembah sujud marang awakku. Kaslametan saka wong Yahudi. Nanging saiki wis tekan waktuné para pangareping bener bakal padha ngabekti marang Sang Rama sajroning Roh lan kayektèn. Wong-wong sing nyembah marang kéwan mau terus pada nggolèki Gusti Yésus. Wong wédok mau terus ngomong marang Gusti Yésus:"Aku ngerti nèk Kristus, Juru Slamet sing dijanji karo Gusti Allah, bakal teka. Nalika Panjenengane rawuh, Panjenengane bakal nerangake samubarang kabeh marang kita."Gusti Yesus banjur ngandika:" Aku iki Sang Kristus." Apa sing dimaksud Gusti Yesus kanthi ngucap bener jamaah bakal nyembah marang Sang Rama sajroning roh lan kayekten?"