نجات دهنده

برای اولین بار در تاریخ هنر فلمبرداری عیسی به خانه برگشت .
 در نهایت داستان زندگی او حکایت شده است نه از هالیوود ٬ اما از مردمی که زندگی کرده بودند در زمینی که او رندگی کرده بود ..

شخص بی گناه و معصوم تولد شد ـ که معنی و امید به آینده بیاورد . مستقیمآ از انجیل گرفته شده ، از نگاه جدید انسان عیسی ٬ عصر او و پیام او لزت ببرید ـ از معجزه ی تولد شدن تا مرگ آزار دهنده ی او .
 پیام صلح برای تمام جهان . به یاد آوردن از زمان های قدیم برای مردم زمان عصر ٬ که خدا عشق است.
 » نجات دهنده« اولین فیلم به زبان عربی است ، توسط تیم و بازیگران عربی ایجاد شده ٬ او فیلم ایکه سوال میگذارد » چرا در میان مرده ها زنده را می جویید ؟

2 The Savior Jesus Baptism