7 - محل عذاب و مرگ

Views : 533

Description

نظارت و مشاهده ی به دار کشیدن عیسی به صلیب دشوار است . ولی چرا مسیحیان سرسختانه متمرکز بر این حادثه ی ظالمانه اند ؟ بسیاری مردم میخواهند عیسی را به عنوان انسان خوب ٬ حتی یپامبر ارشد به خاطر داشته باشند ٬ اما قاطعن به دار کشیدن او را انکار میکنند . انکار از به دار کشیدن عیسی بر روی صلیب مورد خدا مهربان را برای همه بشریت تحقیر میکند . با به دار کشیدن عیسی بروی صلیب یکجا با مسیح بروی صلیب ٬ طبعیت انسان کناهکار نیز میمیرد . خدا حکم داد که هیچ چیز خوب نمی تواند حاصل از طبیعت گناه آلود انسان باشد . او گنااه را عمل باطل و وحشیانه خواند ٬‌ محکمه بر او اعلا م و با او بروی صلیب یکجا با مسیح منازعه میشود . با عمل آزار دهنده ی به دار کشیدن خدا بر روی صلیب ٬ خصلت گناه آلود آنهایی که از گناه های خود توبه کردند و به عیسی مسیح باور کردند ٬ میمیرد . رسول پاول به رو میان نوشت 6:6 ٬ که متعقدان مسیحی همراه او به دار کشیده شده اند . در ادامه او به رومی ها گفت 6:11 : » اگر دو باره با مسیحیان می مردیم ٬ ایمان داریم که با عیسی مسیح زندکی خواهیم کرد . این عقیده و باور به مردم احمقانه به نظر میرسید . این رویداد وحشتناک منجر به بزرگترین نعمت و برکت برای بشر شد ٬ به آنچه که خرد انسانی موفق نشده ٬‌ رسید ـ معافیت وآذادی انسان از قید و اسارت کناه .