2 - مراسم غسل تمعید و نامگذاری عیسی

Views : 619

Description

مراسم غسل تمعید و نامگذاری باورمندان مسیحی را به اساس و اصول عقیده شان و روبداد اصلی در تاریخ بشری مرتبط میسازد ــ مرگ بروی صلیب به خاطر گناهان ما . هنگامی که یوآن نام دهنده عیسی برای عیسی نام گذاشت ٬ از آسمان صدایی سخن گفت » تو پسر محبوب من هستی ٬ در تو ظرافت و ماهیت من است .« یوآن کرستیتل مراسم غسل نمعید و نامگذاری را منحیث توبه کردن برای بخشیدن گناهان پنداشت ٬ در مراسم بسیار مردم آمده بودند ٬ که نصیحت های یوان را بشنوند ٬ که به گناهان خود اعتراف کدد ٬ که توبه کنند و مسیح شوند . یوآن برایشان گفت :» او آمد اویکه قوی تر از من است ٬ کسیکه من لیاقت باز کردن گره کوشش را ندارم . من شما را با آب غسل تمعید میدهم ٬ اما او شما را با روح پاک و مقدس غسل تمعید خواهد داد . هنگامی که یوآن عیسی را در دریا غسل تمعید میداد موقع ایکه او از آب بیرون می آمد آسمان پاره شد و صدای خداوند سخن گفت : » تو پسر محبوب من هستی و ماهیت و اصلیت من درتوست .« روح مقدس به نمونه جسمی ومانند کبوتر بر او فرود آمد مانند اینکه پیامبری بنی اسراییل بر آورده شد ( انجیل بنی اسراییل 42:1 : 11:2 ) ٬ روز بعدی یوان کرستیتل دیده که عیسی به طرف او می آید ٬ او گفت : نگاه کنید او آمد پسر خدا ٬ او ایکه به گناه همه مردم جهان کفاره میدهد ( شعر یوان 1:29 ). بعد آ ا یوان کرستیتل قرار زیر شهادت میدهد : دیدم چه طور روح مقدس به نمونه جسمی و مانند کبوتر به شانه او باقی ماند ٬ او را نمی شناختم به جز آن کسی که مرا فرستاد که با آب تعمیدش دهم و به من گفت آدمی که بالای او روح مقدس رها شد و بر شانه او باقی ماند او کسی ست که غسل تمعید را با روح مقدس خواهد داد: او را دیدم و شهادت میدهم که این پسر خداوند است .« ( انجیل یوان 1:33ـ 34) .