1 - تولد عیسی

Views : 535

Description

چه وقت برای آخرین بارحس شگفت آور کردید ؟ چه وقت برای آخرین مرتبه با آنقدر چیز حیرت انگیز روبرو شدید که مانند سنگ ایستادید و تنها تحسین کردید ؟ آن وقت دو جیز رخ میدهد .اول توقف دادید انجام دهید آن چیری را که مصروف بودید در همان لحظه ٬ بعد از آن غرق تحسین شدید .