4 - مثل برزگر

Views : 685

Description

هنگامی دهقان به مذرعه میرود که بذر های قیمتی خود را کشت کند ٬ او اول مطمین می باشد که خاک آماده آن است که دانه را بپدیرد به خاطری حاصل بهتر و غنی بدهد . در این مثال ٬ از حکایت عیسی به نظر میرسد ٬ مانند اینکه برزگر بر هر زمین بذر را بیش از حد پاش میدهد ٬ به سنگ ٬ میان خارها ٬ در نزدیک راهای مضدهم ٬ دیگری هم در زمین خوب . برزگر نمیتواند نداند که نی همه دانه ها نمو خواهد کرد ٬ بعضی بی ثمر باقی خواهد ماند . اینجا او چنین گفت . اول لازم است که تشخیص برزگر و بذر را کنیم . طوری عیسی مثل میگوید ظاهرا تحت برزگر او خود را شمرده است. دانه نعمت خداوند است. و چهار نوع زمین از چه نمایندگی میکند ؟ هدف این مثل ٬ زندگی ما ٬ انسانیت ما ٬ قلوب ما است . بگذار سپس بپرسیم ......واقعن برزگر دانه ها را تلف میکند ٬ که بی خبال آنها را پراگنده کرده ؟ عیسی : برزگر درمفکوره ی دیگری ست . مطمین است که برخی از دانه های او درخاک خوب خواهد افتاد و این جا چیزی رخ میدهد . پاداش اش صد مرتبه است . این مثل این جا چه جیزی را به یاد ما می آورد. چگونه زندگی خود را ٬ ماهیت انسانی خود را ٬ قلب خود را بسازیم برای پذیرش نعمت خدا ؟ معلومدار ارتباط به خود مان دار د ٬ با قلب باز نعمت خدا را که توسط خدا از طریق عیسی بچه او به ما اهدا شده ٬ بپذیریم ..