داستان کوتاه

تولد عیسی1 - تولد عیسی

چه وقت برای آخرین بارحس شگفت آور کردید ؟ چه وقت برای آخرین مرتبه با آنقدر چیز حیرت انگیز روبرو شدید که مانند سنگ ایستادید و تنها تحسین کردید ؟ آن وقت دو جیز رخ میدهد .اول توقف دادید انجام دهید آن چیری را که مصروف بودید در همان لحظه ٬ بعد از آن غرق تحسین شدید .
 در شب تولد عیسی فرشته های آسمان و مردم زمین از انجام دادن آن چیزیکه در همان لحظه اجرا میکردند توقف کرده بودند و همه بی نفس و حیرت زده بودند . فرشته برایشان گفت » نترسید ، زیرا برایتان پیام خوشی دارم ٬ پیامی که برای همه مردم می باشد . خبر خوب دارم برای خوشبختی بزرگ همه مردم .
 زیرا امروز در شهر داویدوف نجات دهنده شما تولد شد ٬ اونیکه خداوند مسیح است .
 عیسی یگانه کسی بود که بی گناه زندکی کرده . او در عین زمان تمامن آدم و کاملن خدا بوده است.
 خدا مینوانست تولد عیسی را در فصر پادشاهی بشارت دهد ٬ ولی فرشته ها را نزد چوپانان فرستاده .
 چه فکر میکنید ٬ چرا خدا قصد کرد که آغاز زن ساده مانند مریم را به چوپانان عادی بسپرد ؟
 آیا این شما را متعجب میسازد ؟

Watch video


مراسم غسل تمعید و نامگذاری عیسی2 - مراسم غسل تمعید و نامگذاری عیسی

مراسم غسل تمعید و نامگذاری باورمندان مسیحی را به اساس و اصول عقیده شان و روبداد اصلی در تاریخ بشری مرتبط میسازد ــ مرگ بروی صلیب به خاطر گناهان ما .
 هنگامی که یوآن نام دهنده عیسی برای عیسی نام گذاشت ٬ از آسمان صدایی سخن گفت » تو پسر محبوب من هستی ٬ در تو ظرافت و ماهیت من است .
 یوآن کرستیتل مراسم غسل نمعید و نامگذاری را منحیث توبه کردن برای بخشیدن گناهان پنداشت ٬ در مراسم بسیار مردم آمده بودند ٬ که نصیحت های یوان را بشنوند ٬ که به گناهان خود اعتراف کدد ٬ که توبه کنند و مسیح شوند .
 یوآن برایشان گفت :» او آمد اویکه قوی تر از من است ٬ کسیکه من لیاقت باز کردن گره کوشش را ندارم . من شما را با آب غسل تمعید میدهم ٬ اما او شما را با روح پاک و مقدس غسل تمعید خواهد داد . هنگامی که یوآن عیسی را در دریا غسل تمعید میداد موقع ایکه او از آب بیرون می آمد آسمان پاره شد و صدای خداوند سخن گفت : » تو پسر محبوب من هستی و ماهیت و اصلیت من درتوست .
 روح مقدس به نمونه جسمی ومانند کبوتر بر او فرود آمد مانند اینکه پیامبری بنی اسراییل بر آورده شد ( انجیل بنی اسراییل 42:1 : 11:2 ) ٬ روز بعدی یوان کرستیتل دیده که عیسی به طرف او می آید ٬ او گفت : نگاه کنید او آمد پسر خدا ٬ او ایکه به گناه همه مردم جهان کفاره میدهد ( شعر یوان 1:29 ).
 بعد آ ا یوان کرستیتل قرار زیر شهادت میدهد :
 دیدم چه طور روح مقدس به نمونه جسمی و مانند کبوتر به شانه او باقی ماند ٬ او را نمی شناختم به جز آن کسی که مرا فرستاد که با آب تعمیدش دهم و به من گفت آدمی که بالای او روح مقدس رها شد و بر شانه او باقی ماند او کسی ست که غسل تمعید را با روح مقدس خواهد داد: او را دیدم و شهادت میدهم که این پسر خداوند است . ( انجیل یوان 1:33ـ 34) .

Watch video


زنی در کنار چاه آ 3 - زنی در کنار چاه آب

نجات از یهودیان می آید ٬ ولی می آید زمانی که ایمان داران واقعی اوتیتس (روحانی مسیحی ) را با روح و حفیفت پرستش میکنند .
 این چنین مومنان را اوتیتس مبخواهد .
 "زن پاسخ داد:" من می دانم که مسیح (انتخاب شده از جانب خدا) می آید . هنکامیکه او آمد همه چیز را به ما ندا و نوید خواهد داد . آوقت عیسی گفت :  من مسیح هستم .
 هدف و منظور عیسی که میگوید ایمانداران واقعی پرستش میکنند خداوند را با روح و حقیقت چیست ؟

Watch video


مثل برزگر 4 - مثل برزگر

هنگامی دهقان به مذرعه میرود که بذر های قیمتی خود را کشت کند ٬ او اول مطمین می باشد که خاک آماده آن است که دانه را بپدیرد به خاطری حاصل بهتر و غنی بدهد .
 در این مثال ٬ از حکایت عیسی به نظر میرسد ٬ مانند اینکه برزگر بر هر زمین بذر را بیش از حد پاش میدهد ٬ به سنگ ٬ میان خارها ٬ در نزدیک راهای مضدهم ٬ دیگری هم در زمین خوب .
 برزگر نمیتواند نداند که نی همه دانه ها نمو خواهد کرد ٬ بعضی بی ثمر باقی خواهد ماند . اینجا او چنین گفت .
 اول لازم است که تشخیص برزگر و بذر را کنیم . طوری عیسی مثل میگوید ظاهرا تحت برزگر او خود را شمرده است. دانه نعمت خداوند است. و چهار نوع زمین از چه نمایندگی میکند ؟ هدف این مثل ٬ زندگی ما ٬ انسانیت ما ٬ قلوب ما است .
 بگذار سپس بپرسیم ......واقعن برزگر دانه ها را تلف میکند ٬ که بی خبال آنها را پراگنده کرده ؟ عیسی : برزگر درمفکوره ی دیگری ست . مطمین است که برخی از دانه های او درخاک خوب خواهد افتاد و این جا چیزی رخ میدهد . پاداش اش صد مرتبه است .
 این مثل این جا چه جیزی را به یاد ما می آورد. چگونه زندگی خود را ٬ ماهیت انسانی خود را ٬ قلب خود را بسازیم برای پذیرش نعمت خدا ؟ معلومدار ارتباط به خود مان دار د ٬ با قلب باز نعمت خدا را که توسط خدا از طریق عیسی بچه او به ما اهدا شده ٬ بپذیریم .

Watch video


 ساماریایی خوب 5 - مثال براای ساماریایی خوب

" " همسایه من کیست ؟ جواب این سوال ظاهرا واضعست به هر یک از ما . همسایه ما ٬ مردم در جامعه ٬ پیروان سیاسی ما در شهر ٬ در کشور ما . اکر در کنار جاده ای کسی را که دزدیدند ٬ پیدا کنیم ٬ بشناسیم که او همسایه ماست ٬ ممکن است ما او را کمک کنیم .در این جا عیسی تصویر کاملن متفاوت همسایه را ترسم میکند . اگر جرآت کنید که مثال های زیر را بخوانید . این پنج وااقعیت غذای بزرگی برای افکار شما خواهدد داد .
1ـ ساماریایی مهربان احساس همدردی کرد و به دنبال او به کار است .
2 - با وجود بدبینی هموطنان مرد لت وکوب شده ٬ ساماریایی خوب تعصبات را نادیده میکیرد .
3 - ساماریایی خوب مصارف صحت یابی مرد لت خوردکی را از جیب خود پرداخت میکند بدون اینکه هیچ توقع آنرا داشته باشد که کدام وقت پولهای او را باز گرداند .
4 - ساماریایی مهربان معرفت خوب می یابد ، صاحب مسافرخانه به او اعتماد و خواسته او را دنبال میکند .
5 - ساماریایی خوب بسیار سخاوت مندانه بود و احتمالا مراقبت مرد لت خوردگی ٬ تا موفع ایکه به پا ایستاد شود ٬ او را در مشکلات جدی مالی دچار میکند.عیسی مسبح مثال خود را به پایان رساند ٬ و وکیل ایکه سوال کرده بود سکوت ماند ٬ متوجه شد ٬ که این آزمون را هیچ وقت نمیتوان گذشت .
 و ما ٬ آیا میتوانستیم ؟ با کمک خدا من می توانم. "

Watch video


دعای خداوند 6 - دعای خداوند

آیا اتفاق افتاده که مشکلات مسلولیت های زندگی بر شما غلبه کند و شما را به مشغولیت مراقبت های انسانی ٬ درد ها و مشکلات بکشاند ؟
 آیا جهان زره ی نا جیزی را که ما نمایندگی از آن در نظام عظیم خلاقت میکنیم نشان خواهد داد ؟ ناجیز به نظرمیرسیم ٬ نسیم باد ٬ یک نفس و نا پدید میشویم . منظور خداوند در این همه جیست ؟ آیا برای او مهم هستیم ؟ عیسی گفت ٬ که مهم هستیم . عیسی به ما آموخت چگونه دعا به خداوند کنیم و به او رو بیاوریم . و عالیترین این است که ٬ او به ما آموخت به خدا رو بیاوریم به مانند پدر خود ..... آتیتس که او همراه ماست در هر تفس کشیدن . که خارق العاده گی و پادشاهی او در این است ٬ که او می خواهد ما را جزی از او بسازد و ما را در پلان های خود برای ایجادش شامل سازد . عیسی دوازده شاگرد خود را آموخت دعا کنند ٬ زندگی آنها را تغیر داد و زندگی ما را هم تغیر داده میتوانست .

Watch video


محل عذاب و مرگ 7 - محل عذاب و مرگ

نظارت و مشاهده ی به دار کشیدن عیسی به صلیب دشوار است . ولی چرا مسیحیان سرسختانه متمرکز بر این حادثه ی ظالمانه اند ؟ بسیاری مردم میخواهند عیسی را به عنوان انسان خوب ٬ حتی یپامبر ارشد به خاطر داشته باشند ٬ اما قاطعن به دار کشیدن او را انکار میکنند . انکار از به دار کشیدن عیسی بر روی صلیب مورد خدا مهربان را برای همه بشریت تحقیر میکند . با به دار کشیدن عیسی بروی صلیب یکجا با مسیح بروی صلیب ٬ طبعیت انسان کناهکار نیز میمیرد . خدا حکم داد که هیچ چیز خوب نمی تواند حاصل از طبیعت گناه آلود انسان باشد . او گنااه را عمل باطل و وحشیانه خواند ٬‌ محکمه بر او اعلا م و با او بروی صلیب یکجا با مسیح منازعه میشود . با عمل آزار دهنده ی به دار کشیدن خدا بر روی صلیب ٬ خصلت گناه آلود آنهایی که از گناه های خود توبه کردند و به عیسی مسیح باور کردند ٬ میمیرد . رسول پاول به رو میان نوشت 6:6 ٬ که متعقدان مسیحی همراه او به دار کشیده شده اند . در ادامه او به رومی ها گفت 6:11 : » اگر دو باره با مسیحیان می مردیم ٬ ایمان داریم که با عیسی مسیح زندکی خواهیم کرد . این عقیده و باور به مردم احمقانه به نظر میرسید . این رویداد وحشتناک منجر به بزرگترین نعمت و برکت برای بشر شد ٬ به آنچه که خرد انسانی موفق نشده ٬‌ رسید ـ معافیت وآذادی انسان از قید و اسارت کناه .

Watch video


 زنده شد 8 - عیسی از مردگان زنده شد

"داستان هرگز با مصلوب پایان نرسیده است. در واقع، در بسیاری از روابط او به اشکالی از همان موقع شروع میشود . هنگامی که عیسی در اتاق شاگردانش ظاهر شد ، او ترس و بیم آنها را آرام ساخت ٬ به آنها آرامش آرزو کرد ، بعد از آن شروع کرد به آنها نشان دهد که چگونه وعده های خدا را از عهد عتیق .بر آورده . نگاه کنید انجیل لوقا 24:44 . عیسی واضعن به عنوان او کسی شناخته شده که وعده های خدا را از عهد عتیق انجام خواهد داد . رسول پاول بعدآ خبر خوب را با کلمات زیر خلاصه کرد .
 » که او دفن شده بود و به روز سوم دو باره زنده شد ٬ برطبق کتاب مقدس ( پیام به قرنتیان 14:4 ) . بیهوده است ایمان مسیحیان ، اکر عیسی از مردگان زنده نشد . هیچ انجیل معنی ندارد اگر آن کسی که مرده است به خاطر کفاره گناهان بشر دو باره زنده نشود .
 همه شک و تردید در نزد شاگردان در مورد مرگ. عیسی ناپدید می شوند لحظه ایکه فرشته ی به زن در کنار قبرستان گفت : » چرا زنده را در بین مردگان می جویی ؟ او این جا نیست زیرا زنده شده« ( انجیل لوقا 6-24:5 ) .
 آیا به مرگ عیسی مسیح به خاطر نجات شما از گناه و تاثیرات آن باور دارید ؟
 آیا باور دارید که عیسی او کسی است که ادعا میکند ؟

Watch video