5 - مثال براای ساماریایی خوب

Views : 471

Description

" " همسایه من کیست ؟ جواب این سوال ظاهرا واضعست به هر یک از ما . همسایه ما ٬ مردم در جامعه ٬ پیروان سیاسی ما در شهر ٬ در کشور ما . اکر در کنار جاده ای کسی را که دزدیدند ٬ پیدا کنیم ٬ بشناسیم که او همسایه ماست ٬ ممکن است ما او را کمک کنیم .در این جا عیسی تصویر کاملن متفاوت همسایه را ترسم میکند . اگر جرآت کنید که مثال های زیر را بخوانید . این پنج وااقعیت غذای بزرگی برای افکار شما خواهدد داد . 1ـ ساماریایی مهربان احساس همدردی کرد و به دنبال او به کار است . 2 - با وجود بدبینی هموطنان مرد لت وکوب شده ٬ ساماریایی خوب تعصبات را نادیده میکیرد . 3 - ساماریایی خوب مصارف صحت یابی مرد لت خوردکی را از جیب خود پرداخت میکند بدون اینکه هیچ توقع آنرا داشته باشد که کدام وقت پولهای او را باز گرداند . 4 - ساماریایی مهربان معرفت خوب می یابد ، صاحب مسافرخانه به او اعتماد و خواسته او را دنبال میکند . 5 - ساماریایی خوب بسیار سخاوت مندانه بود و احتمالا مراقبت مرد لت خوردگی ٬ تا موفع ایکه به پا ایستاد شود ٬ او را در مشکلات جدی مالی دچار میکند.عیسی مسبح مثال خود را به پایان رساند ٬ و وکیل ایکه سوال کرده بود سکوت ماند ٬ متوجه شد ٬ که این آزمون را هیچ وقت نمیتوان گذشت . و ما ٬ آیا میتوانستیم ؟ با کمک خدا من می توانم. "