6 - دعای خداوند

Views : 520

Description

آیا اتفاق افتاده که مشکلات مسلولیت های زندگی بر شما غلبه کند و شما را به مشغولیت مراقبت های انسانی ٬ درد ها و مشکلات بکشاند ؟ آیا جهان زره ی نا جیزی را که ما نمایندگی از آن در نظام عظیم خلاقت میکنیم نشان خواهد داد ؟ ناجیز به نظرمیرسیم ٬ نسیم باد ٬ یک نفس و نا پدید میشویم . منظور خداوند در این همه جیست ؟ آیا برای او مهم هستیم ؟ عیسی گفت ٬ که مهم هستیم . عیسی به ما آموخت چگونه دعا به خداوند کنیم و به او رو بیاوریم . و عالیترین این است که ٬ او به ما آموخت به خدا رو بیاوریم به مانند پدر خود ..... آتیتس که او همراه ماست در هر تفس کشیدن . که خارق العاده گی و پادشاهی او در این است ٬ که او می خواهد ما را جزی از او بسازد و ما را در پلان های خود برای ایجادش شامل سازد . عیسی دوازده شاگرد خود را آموخت دعا کنند ٬ زندگی آنها را تغیر داد و زندگی ما را هم تغیر داده میتوانست .