3 - زنی در کنار چاه آب

Views : 250

Description

کوتاه ترین راه از یودییه تا گلیلییه از طریق ساماریه بود ٬ بسیاری یهودی ها خود داری میکردند سفر از طریق ساماریا نمایند ٬ زیرا مردم ساماریه را دوست نداشتند . در سفر عیسی و متعلمین او تا شهری به نام زیخر رسیدند ٬ نزدیک به شهریکه یعقوب زندگی میکرد و توته زمینی به پسر خود داده بود به آن شهر یعقوب چاه آب هم داشت . عیسی از سفر خسته و درکنار جاه نشست که ماندگی خود را بگیرد در آن موقع زن ساماریایی آمده که از چاه آب بگیرد و با آب از کنار عیسی گذر کرد ٬ عیسی از زن پرسیده آیا میتوانی آب برایم بدهی که بنوشم ٬ زن تعجب کرد و گفته تو یهود هستی و من ساماریه هستم . چطور میتوانی از من بخواهی که آب برایت بدهم و بنوشی ؟ عیسی پاسخ داد » اگر میدانستی بخشش خداوند را و کی از نو خواهش کرد که برایش آب بدهی که بنوشد ٫ تو ممکن از او درخواست میکردی و او برایت »آب زنده «خواهد میداد . هدف عیسی زیر نام » آب زنده « جه بود ه ؟ بعدآ بحث از زندگی شخصی زن به سوال های خدمت کلیسایی عوض شده . عیسی اعلام کرد ٬ "باور به من کن، زن ، زمانی می آید ٬ آن زمانیکه عبادت نمی کنید نی به این کوه ونی در ایروسلیم . شما ساماریی ها نمیدانید کی را پرستش کنید و ما میدانیم چه را عبادت کنیم . نجات از یهودیان می آید ٬ ولی می آید زمانی که ایمان داران واقعی اوتیتس (روحانی مسیحی ) را با روح و حفیفت پرستش میکنند . این چنین مومنان را اوتیتس مبخواهد . « "زن پاسخ داد:" من می دانم که مسیح (انتخاب شده از جانب خدا) می آید . هنکامیکه او آمد همه چیز را به ما ندا و نوید خواهد داد . آوقت عیسی گفت : » من مسیح هستم .« هدف و منظور عیسی که میگوید ایمانداران واقعی پرستش میکنند خداوند را با روح و حقیقت چیست ؟