ژغورونکی

د لومړي ځل لپاره د فلمبرداری د هنر په تاریخ کې عیسی بیرته کور ته راغی.
لاخره د هغه د ژوند داستان حکایت دی نه له هالیود څخه ، بلکې د هغو خلکو له ژوند څخه چې د هغه په ځمکه کې چې ده ژوند کړی و، بې ګناه او معصوم شخص وزیږیدو ، چې راتلونکي ته هیله ولري مستقیما له انجیل څخه اخیستل شوی، د نوي انسان عیسی له لید لورۍ.

هیله ولري مستقیما له انجیل څخه اخیستل شوی، د نوي انسان عیسی له لید لورۍ.
 د عیسی له عصر او پیام څخه خوند یوسي، د هغه د زیږیدلو له معجزې څخه نیولې ان تر مړینې.
 ټولې نړۍ ته د سولې پیام .
 د لړغونو زمانو په یاد راوړل د هغو خلکو لپاره چې ویل خدای مینه ده.
 ژباړونکی.
 په عربي ژبه لومړنۍ فلم دی ، چې د عربي لوبغاړو او عربي ټیم له خوا ایجاد شوی، هغه فلم چې پوښتنه کوي، چې ولې د مړیو په منځ کې ژوندي لټوۍ؟

2 The Savior Jesus Baptism