7 - د عذاب او مرګ ځای

Views : 869

Description

پر صلیب باندې د عیسی په دارکولو نظارت او لیدل اسانه کار نه دی ، خو ولې مسیحیان په دې ظالمانه پیښې باندې يې سر سخت متمرکز دي؟ دېر خلک غواړي چې عیسی د یوه ښه انسان او حتی د ارشد پیامبر په توګه یې په یاد ولري، خو په غوڅه د هغه له دارځړولو څخه ډډه کوي. د صلیب پر مخ د عیسی د دارځړولوڅخه د ډډه په برخه کې د مهربانی په وړاندې د بشریت تحقیر کوي. پر صلیب باندې د عیسی په دار کولو سره یو ځای د ګنهکار انسان طبیعت هم مري. خدای حکم ورکړ چې هیڅ ښه څیز نشي کولای چې د انسان د ګنهکار طبیعت حاصل وي . هغه ګناه یو باطل او وحشیانه عمل وګڼلو ، د هغه محکمه یې اعلام کړه له مسیح سره یو ځای د صلیب پر سر منازعه کېږي. د هغه له ګناه نه د ډک عمل له کبله چې خدای یې د صلیب پر مخ په دار کړو. د هغه کسانو ګنهکار خصلت چې له خپلوګناوو څخه یې توبه وکړه او په مسح عیسی یی باور وکړ د هغوی دا خصلت مري. پاول رسول رومیانو ته داسې ولیکل:6:6 چې مسیحی معتقدان له د سره یوځای په دار شول. په دې پسې یې رومیانو ته وویل:6:11 که چېرې دویم ځلی له مسیحیانو سره یو ځای مړه شو نو ایمان لرم چې له عیسی مسیح سره به ژوند وکړو. دغه عقیده او باور د خلکو په نظر احمقانه ښکاریدو . دغه وحشتناکه پیښه د بشر لپاره د برکت او لوی نعمت وګرځیده . په هغه څه چې د انسان پوهه په هغه نده موفقه شوې ، انسان د ګناه له قید او اسارت څخه معافیت او ازادی ته ورسید.