8 - عیسی له مړو څخه راژوندی شو.

Views : 530

Description

داستان هیڅ کله له مصلوب سره پای ته نه دی رسیدلی. په اصل کې د هغه په دیرو روابطو کې د هماغې موقع په بڼه پیل کیږي. کله چې عیسی د خپلو شاګردانو په خونه کې ښکاره شو هغه د دوی ډار او ویر په کرار کړه. او دوی ته یې د ارامۍ هیله وکړه، وروسته له هغې څخه یې پیل وکړ چې دوی ته څرنګه د خدای وعدې چې د عتیق له پیر څخه وې د هغو پلي کېدل وروښیي. وګوری انجیل لوقا 24:44. عیسی په ښکاره د هغه کس په توګه وپیژندل شو چې عتیق د عهد یا پیر د خدای د وعدې به ترسره کړي. پاول رسول وروسته ښه خبر په لاندینو کلماتو خلاصه کړ: چې هغه دفن شوی وو او په دریمه ورځ بیا ځلي یا دوباره ژوندی شو، د سپیڅلي کتاب له مخې(پیام به قرنتیان 14:4) . بیهوده دی د مسیحیانو ایمان ، که چېرې له مړیو څخه عیسی ژوندی نشي. هیڅ انجیل معنی نلري، که چیری هغه کس چې مړ شوی د بشر د ګناهونو د کفارې لپاره بیا ژوندی نه شي. له شاګردانو سره د عیسی مړینې په هکله ټول شک او تردید لرې کېږي ، په هغه لحظه کې چې د هدیرې په څنګ کې فرښتې یوې ښځې ته وویل : ولې ژوندی کس د مړیو په منځ کې لټوې؟ (انجیل لوقا 24-6) . ایا له ګناه څخه ستاسو د ژغورنې او اغېز په خاطر د عیسی مسح په مړینه باور لرۍ؟ ایا باورلری چې عیسی هغه څوک دی چې ادعا کوي؟