1 - د عیسی زیږیدنه

Views : 508

Description

دی وروستی ځل لپاره مو څه وخت حس حیرانوونکی شو؟ وروستي ځل څه وخت له دومره حیرانوونکی څیز سره مخامخ شوی ، چې لکه ‌‌ډبره ودریدی او یوازی ستاینه مو وکړه؟ هغه وخت دوه کاره کیږي ، لومری مو توقف وکړ ، وروسته په هغه سه چي بوخت وۍ تر سره یې کړۍ ، په هغه وخت کې. وروسته په افرین ویلو کې ډوب شوۍ. د عیسی د زیږدو په شپه اسماني پرښتې او د ځمکې خلک په هغه څه چې بوخت و هغه کارنه یې په تپه درولي وو، تول بې څاه او حیران وو. یوې پرښتې دوی ته وویل: مه وېرېږی، ځکه تاسې ته خوښۍ پیام لرم، هغه پیام چې دې تولو وګړو لپاره دی ، ښه پیام لرم د تولو وګړو د بختورتوب لپاره ځکه چې نن دې داویدوف په ښارکې ستاسو ژغورونکی وزیږېدو هغه مسیح دی. عیسی یوازینی څوک و، چې پرته له ګناه یې ژوند کړی دۍ. هغه په داسې حال کې چې بشپړ انسان و، خدای هم و. الله تعالی که غوښتي وای نو د عیسی د زېږېدو زېری یې د پاچاهۍ مانۍ ته ورکولو خو پرښتې یې شپنو ته واستولې. څه فکر کوی ، ولې اللهج وغوښتل چې د مریم غوندې دیوې ساده ښځې روزنه یې عادي شپانه وسپارله؟ ایا دا کار تاسې نه حیرانوي؟