4 - لکه بزګر

Views : 516

Description

کله بزګر کروندې ته ځي چې خپل ګران تخمونه وکري، نو هغه لومړی ځان ډاډه کوي چې ایا دا ځمکه د کر لپاره چمتو ده ، چې دانې په ځان کې ومني تر څو ښه او ډیر حاصل وکا.