5 - د ښه ساماریایي لپاره بیلګه

Views : 506

Description

زما ګاونډی څوک دی؟ ددې پوښتنې ځواب موږ ته واضاح او ښکاره دی. زموږ ګاونډی په تولنه کې خلک، په هیواد کې زموږ سیاسي پلویان دی او که چېرې د سړک له څنډې څخه یو څوک وتښتول شي ، هغه ومومو او وي پېژنو چې زموږ ګاونډی دی ښایي چې موږ مرسته ورسره وکړو. په دې ځای کې عیسی د ګاونډي متفاوت یا جلا تصویر او انځور وي. که چېرې جرات وکړی چې لاندې مثالونه ولولی. ښایي دا پنځه واقیعتونه ستاسې د افکارو لپاره قوي خواړه وي: 1-مهربانه ساماریايۍ همدردی احساس وکړ او په هغه پسې په کار ده . 2- د هیوادوالو د بد بینیو سره سره تکول شوی او وهل شوی سړۍ . ښه ساماریایی له تعصباتوسترګې پټوي. 3- ښه ساماریایی د وهل شوی او ټکول شوي سړي د درملنې لګښت له خپل جېب څخه ورکړلو. پرته له کومې تمې چې بیا به کوم وخت دده لګېدلې پیسې بیرته ورکړي. 4- مهربان ساماریایي ښه شهرت وموند، د مسافر خونې څښتن په هغه اعتماد وکړاو د هغه غوښتنې یې تعقیب کړې. 5- ښه ساماریایي ډیرسخاوت مند و ، او د تکول شوی سړي مراقبت یې تر هغه مهاله کولو تر څو چې په پښو ودریږي او د هغه مالي ستونزې یې لرې کولې. مسیح عیسی خپل مثال پای ته ورسولو او هغه وکیل چې پوښتنه یې ترې کړې وه ، غلی یا چپ پاتې شو. متوجې شو، چې هیڅ وخت به له دې ازموینې څخه ونشي کولای تېر شي. او موږ ، ایا کولای شو ؟ د خدای په مرسته زه یې کولای شم.