6 - د خدای دعا

Views : 496

Description

ایا داسی څه پیښ شوي چې ستونزې او مسولیتونو ستاسو پر ژوند غلبه وکا ، او تاسې له انساني مراقبتونو ، دردونو او ستونزو سره مخ کړي؟ ایا د نړۍ هغه کوچینۍ څیز یا زره چې د خلاقیت په عظیم نظام کې موږ له هغې څخه استازیتوب کوو ښایي وښیي ؟ نظر ته کوچینی ښکارو ، د باد نسیم ، یوه څاه یا یو نفس چې وروسته تول ناپدیدیږو . د خدای تعالی منظور له دې تولو څخه څه دی؟ ایا د هغه لپاره ارزښت لرو ؟ عیسی وویل : چې ارزښت لرو . عیسی موږ ته دا راوښوده چې خدای ته څه ډول دعا وکړو او هغه ته مخه کړو. او تر تولو عالي داده چې هغه موږ ته دا راوښوده چې خدای ته مخه کړو لکه د خپل پلار په څیر....... اتیتس چې هغه په هر نفس کښولو کې له موږ سره دی.چې د هغه خارقالعاده ګي او پاچاهي په دې کې ده ، چې هغه غواړي موږ د هغه جز وګرځوي او موږ د خپلو پلانونو په ایجاد کې شامل کړي. عیسی خپل دولسو شاګردانو ته دعا کول وروښودل او د هغوی ژوند ته یې بدلون ورکړ او زموږ ژوند ته یې هم بدلون ورکولای شو.