د (نجات دهنده ) فلم تریلر

Views : 534

Description

ژغورونکی

د لومړي ځل لپاره د فلمبرداری د هنر په تاریخ کې عیسی بیرته کور ته راغی. لاخره د هغه د ژوند داستان حکایت دی نه له هالیود څخه ، بلکې د هغو خلکو له ژوند څخه چې د هغه په ځمکه کې چې ده ژوند کړی و، بې ګناه او معصوم شخص وزیږیدو ، چې راتلونکي ته هیله ولري مستقیما له انجیل څخه اخیستل شوی، د نوي انسان عیسی له لید لورۍ.

His story is finally presented, not by Hollywood, but by the very people who live in the lands He lived in. د عیسی له عصر او پیام څخه خوند یوسي، د هغه د زیږیدلو له معجزې څخه نیولې ان تر مړینې. ټولې نړۍ ته د سولې پیام . د لړغونو زمانو په یاد راوړل د هغو خلکو لپاره چې ویل خدای مینه ده. ژباړونکی. په عربي ژبه لومړنۍ فلم دی ، چې د عربي لوبغاړو او عربي ټیم له خوا ایجاد شوی، هغه فلم چې پوښتنه کوي، چې ولې د مړیو په منځ کې ژوندي لټوۍ؟