3 - میرمن دی کوهی تر سنګه

Views : 564

Description

د تمعید غسل او نومونې مراسم ، مسیحی باورمندانو د خپلو عقیدو او اصولو پر اساس تر سره کړل او اصلي پیښې په بشري تاریخ کې مرتبطوي ، مرګ د صلیب پر مخ زمونږ دی ګناهانو له امله و. کله چې یوان د عیسی نوم ورکونکي د عیسی لپاره نوم کیښود ، له اسمانه یو غږ خبرې وکړې (ته زما ګران زوی یې، ته زما ظرافت او ماهیت یې ). یوان کرستیتل د تمعید غسل او نومونی مراسم د توبې په توګه د ګناوو د بخښلو لپاره منل. په دې مراسمو کي دیر خلک راغلي وو، چې د یوان نصیحتونه واوري، او په خپلو ګناوو اعتراف وکړی او توبه وکړی او مسیحي شي. یوان دوی ته وویل : هغه راغی او هغه چې له ما څخه ځواکمن او قوي دی، او دا هغه څوک دی چې زه یې د کوښښ غوټې د خلاصولو لیاقت نلرم. زه تاسو ته په اوبو د تمعید غسل درکوم ، خو هغه به تاسو ته سپیڅلي روح سره د تمعید غسل درکړي. کله چې یوان عیسی ته په ویاله کې د تمعید غسل ورکولو هغه وخت چې له اوبو څخه بهر راووتلو اسمان څیرې شو، او د خدای تعالی غږ خبرې وکړې او وې ویل: ته زما ګران زوی یې او زما ماهیت او اصلیت په تا کې دی. سپیڅلی روح د یوه څیز یا جسم په شان لکه کوتره پر هغه راکښته شوه. لکه داسې چې د بني اسرایلو پیامبري ترلاسه شوه.(انجیل بنی اسرایل 11:42:1) ورځ وروسته یوان کرستیتل ولیدل چې عیسی ددی خواه ته راځي ده وویل : وګوری هغه راغی دی خدای زوی ، هغه چې نړۍ د تولو خلکو ګناوو کفاره ورکوي (شعر یوان 1:29) وروسته یوان کرستیتل داسې شهادت ورکوي: ومې لیدل چې څه ډول سپیڅلی روح د یوه جسم په شان او لکه کوتره د ده پر اوږو پاتې شو، او هغه مې نه پیژندلو پرته له هغه چا څخه چې زه یې واستولم تر څو هغه ته په اوبو سره غسل ورکړم او ما ته یې وویل ، هغه څوک چې سپیڅلی روح پري راغله او پر اوږو یې پاتې شوه هغه باید په هغه سپیڅلې روح باندی د تمعید غسل ووینی. او یوان وویل چې شهادت ورکوم چې عیسی د خدای زوی دی.(انجیل یوان 33:1-34)