Ang Tagapagligtas

Sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng cinematic si Jesus ay umuwi.
 Ang kanyang kuwento ay sa wakas ay ipinakita, hindi sa Hollywood, kundi sa mga tao na naninirahan sa mga lupang tinitirhan Niya.

Ang isang bata ay ipinanganak - upang magdala ng layunin at pag-asa para sa hinaharap. Direktang nakuha mula sa Biblia, tangkilikin ang isang sariwang pangitain ng Tao, Kanyang mga panahon, at Kanyang mensahe - mula sa Kanyang makahimalang pagsilang sa Kanyang naghihirap na kamatayan. Isang mensahe ng kapayapaan para sa buong mundo. Ito ay isang paalaala mula sa mga lumang panahon, para sa mga tao ngayon, na ang Diyos ay pag-ibig. Ang Tagapagligtas ang unang pelikula sa wikang Arabiko na ginawa ng isang Arab team at aktor, at nagtatakda ng tanong na"Bakit hinahanap mo ang buhay sa mga patay?""

2 The Savior Jesus Baptism